Meaning of zhu jiang

Definition of zhu jiang

(noun) a river in southeast China that flows into the South China Sea

Other information on zhu jiang

WIKIPEDIA results for zhu jiang
Amazon results for zhu jiang