Meaning of xiphias

Definition of xiphias

(noun) type genus of the Xiphiidae

Other information on xiphias

WIKIPEDIA results for xiphias
Amazon results for xiphias