Meaning of wharton

Definition of wharton

(noun) United States novelist (1862-1937)

Other information on wharton

WIKIPEDIA results for wharton
Amazon results for wharton