Meaning of thomas kid

Definition of thomas kid

(noun) English dramatist (1558-1594)

Other information on thomas kid

WIKIPEDIA results for thomas kid
Amazon results for thomas kid