Meaning of sorex araneus

Definition of sorex araneus

(noun) common American shrew

Other information on sorex araneus

WIKIPEDIA results for sorex araneus
Amazon results for sorex araneus