Meaning of prisonlike

Definition of prisonlike

(adj) resembling a prison

Other information on prisonlike

WIKIPEDIA results for prisonlike
Amazon results for prisonlike