Meaning of phenylbutazone

Definition of phenylbutazone

(noun) anti-inflammatory drug (trade name Butazolidin)

Other information on phenylbutazone

WIKIPEDIA results for phenylbutazone
Amazon results for phenylbutazone