Meaning of oxyphenbutazone

Definition of oxyphenbutazone

(noun) an anti-inflammatory drug (trade name Tandearil) used to treat arthritis and bursitis

Other information on oxyphenbutazone

WIKIPEDIA results for oxyphenbutazone
Amazon results for oxyphenbutazone