Meaning of oarswoman

Definition of oarswoman

(noun) a woman oarsman

Other information on oarswoman

WIKIPEDIA results for oarswoman
Amazon results for oarswoman