Meaning of nostalgia

Definition of nostalgia

(noun) longing for something past

Other information on nostalgia

WIKIPEDIA results for nostalgia
Amazon results for nostalgia