Meaning of kshatriya

Definition of kshatriya

(noun) a member of the royal or warrior Hindu caste

Other information on kshatriya

WIKIPEDIA results for kshatriya
Amazon results for kshatriya