Meaning of kiribati dollar

Definition of kiribati dollar

(noun) the basic unit of money in Kiribati

Other information on kiribati dollar

WIKIPEDIA results for kiribati dollar
Amazon results for kiribati dollar