Meaning of izaak walton

Definition of izaak walton

(noun) English writer remember for his treatise on fishing (1593-1683)

Other information on izaak walton

WIKIPEDIA results for izaak walton
Amazon results for izaak walton