Meaning of irvingia

Definition of irvingia

(noun) wild mango

Other information on irvingia

WIKIPEDIA results for irvingia
Amazon results for irvingia