Meaning of eusporangium

Definition of eusporangium

(noun) a sporangium that arises from a group of epidermal cells

Other information on eusporangium

WIKIPEDIA results for eusporangium
Amazon results for eusporangium