Meaning of abenaki

Definition of abenaki

(noun) a member of the Algonquian people of Maine and southern Quebec

Other information on abenaki

WIKIPEDIA results for abenaki
Amazon results for abenaki